Услуги

  • Создаваме подобри услови на домување во рамките на колективните станбени згради
  • Се грижиме за редовно одржување и функционирање на заедничките делови на зградата
  • Имаме директна соработка со Сопствениците
  • Најкраток рок за одговор по повик
  • Техничко одржување на лифтови
  • Поволни можности за реконструкција на заеднички делови